REGULAMIN CZŁONKOSTWA

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DULOWEJ

§1

Klub Sportowy UKS Dulowa jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust 4 i 5 ustawy o kulturze i działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Starostę Powiatu Chrzanowskiego.

§2

Celem Klubu jest m.in. krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport. Pozostałe cele określone są w §6 Statutu Klubu.

§3

 1. Członkami Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele i sympatycy, którzy złożą pisemną lub elektroniczną deklarację członkowską, opłacą wpisowe w wysokości określonej w § 4 regulaminu oraz zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. Deklaracja elektroniczna znajduje się na stronie www.uksdulowa.pl

 2. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich, o których mowa w § 4 regulaminu.

 3. Rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca. Pismo należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust. 3 członek Klubu obowiązany jest do terminowego uiszczania składek członkowskich w wysokości określonej w § 4 do czasu złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa.

§4

 1. Składka członkowska wynosi:10 zł/miesiąc. Jednorazowe wpisowe wynosi 20 zł. Wysokość składek oraz wpisowego została ustalona Uchwałą podjętą na Walnym Zebraniu Klubu w dniu 8.03.2018r.

 2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze Uchwały Zarządu podjętej na Walnym Zebraniu Klubu. Informacja o zmianie jej wysokości będzie zamieszczona na stronie internetowej klubu www.uksdulowa.pl i obowiązywać będzie od drugiego miesiąca od daty, w którym zostanie podjęta Uchwała o zmianie jej wysokości.

 3. Składki należy uiszczać w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry na poniższej konto:
  UKS DULOWA, 32-545 DULOWA, UL. PADEREWSKIEGO 65 Nr konta: Bank Pekao 45124042301111001070801508.
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko członka klubu.

 4. Środki pochodzące ze składek przeznaczane są w szczególności na:

a) utrzymanie obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Dulowej,

b) wynagrodzenia trenerów,

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć,

d) promocje Klubu,

e) opłaty i wpisowe do rozgrywek,

f) opłaty biurowe i administracyjne Klubu.

§5

Członkowie Klubu mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Korzystania ze zniżek oferowanych przez Klub na zakup sprzętu sportowego.

 5. Korzystania ze zniżek na zakup gadżetów Klubowych ofertowanych przez Klub w wysokości 50% ceny detalicznej.

 6. Otrzymywania powiadomień telefonicznych w formie wiadomości tekstowych o nadchodzących wydarzeniach i rozgrywkach ligowych klubu. Warunkiem otrzymywania powiadomień jest pozostawienie numeru telefonu członka na deklaracji.

 7. Uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych organizowanych przez Klub UKS Dulowa dwa razy w miesiącu na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dulowej.

Terminy zajęć zamieszczone są na stronie internetowej Klubu: www.uksdulowa.pl

§6

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

 4. Płacenie składek członkowskich.

§7

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, zgodnie z §3 p.3.

 2. Skreślenie z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nieopłacenia składek członkowskich za 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu,

d) rozwiązania się Klubu.

Regulamin został opracowany na podstawie prawnie zatwierdzonego Statutu Klubu i obowiązuje od 2.10.2018 r.

About us

Dane kontaktowe

Rok założenia: 1998 rok
Barwy: czarno-żółte
NIP: 628-19-05-309
Regon: 276070819
Numer konta: Bank Pekao 45124042301111001070801508  Email: kontakt@uksdulowa.pl

  509 781 181

  Uczniowski Klub Sportowy Dulowa
      ul. Paderewskiego 65,
     32-545 Karniowice

Our website is protected by DMC Firewall!